Kort om Vossa Jazz

Vossa Jazz 2021 vart skipa til i dagane 24. – 26. september.

Festivalen er kjend for å vera nyskapande og har i mange år presentert tingingsverk og andre prosjekt. Den musikalske profilen femner om jazz, folkemusikk og verdsmusikk. Badnajazz, ungdomssatsinga Jijazz, Eldrejazz og Superjazz for menneske med funksjonshemmingar er alle viktige element i festivalen.

Film for Vossa Jazz frå Ingrid Spildo Film på Vimeo.

Frå vedtektene til Vossa Jazz:

Føremål
Vossa Jazz skal ha som føremål å stimulera interessa for jazz og nærliggande musikkformer både for tilhøyrarar og aktive musikarar. Vossa Jazz skal i særleg grad stimulera til nyskaping og utvikling på nemnde kunstområde.  Hovudverksemda skal vera å skipa til ein årleg jazzfestival på Voss. Vossa Jazz kan også engasjera seg i kunstproduksjon og – formidling elles gjennom året.

Vossa Jazz skal gjennom all sin aktivitet freista å fungera som eit alternativ til den einsidige kommersielle kulturspreiinga.

Vossa Jazz har to tilsette og eit styre på fem faste medlemmer og tre varamedlemmer. Festivalrådet syter saman med over 200 flinke frivillige for at festivalen blir gjennomført på beste måte!

Datoar dei næraste åra:
2022: 8. – 10. april
2023: 31. mars – 2. april
2024: 22. – 24. mars
2025: 11. – 13. april

Her kan du sjå film frå 2013-festivalen som Terje Nesthus og Dag Sandvik har laga: