Frivillig

24. -26. september skipar me til den 48. Vossa Jazz!

Sjå her for søknadsskjema for jobb som frivillig på festivalen.

.

Vossa Jazz 2021 blir ein spesiell festival. I år kan me truleg ikkje stå like tett framfor scenane og me kan ikkje ha like mange folk inne i lokala som til vanleg. Dette kjem til å påverka gjennomføringa, men me skal uansett skipa til festival og skapa den gode festivalstemninga! Sjølv om me må halda oss til strenge restriksjonar kan me lova at dette blir årets beste helg på Voss og at Vossa Jazz 2021 skal tenna håpet om at alt ein gong skal bli som før når me igjen skal hoppa og dansa i lag!

Grunna Covid-19 vil det bli endringar i både oppgåver og goder for våre flotte medarbeidarar. Les difor nøye gjennom informasjonen her før du søker.

Dette får du som medarbeidar:

 • Medarbeidararmband
  I 2021 veit me ikkje kva konsertar me kan gje medarbeidarar gratis tilgang til. Me må koma attende til dette når det nærmar seg festival og me veit kva retningslinjer som gjeld. Det er 18 års aldersgrense på Park etter kl. 20.00.
 • T-skjorte
  Denne må du ha på deg når du er på jobb for festivalen.
 • Mat
  Tilbod om rabattert mat. Meir informasjon kjem.
 • Forsikring
  Vossa Jazz har medarbeidarforsikring for alle frivillige, gjeld medan du er på jobb for festivalen.
 • Tilbod om overnatting
  Tilbod om rabattert overnatting på Voss Vandrarheim.
 • Attest
  På førespurnad kan du få ein arbeidsattest etter festivalen.
 • Mykje moro! Også i år. det kan me lova.

Dette må du som medarbeidar syte for:

 • Kontaktinfo
  Rett kontaktinfo, slik at me lett kan nå deg dersom me må kartlegga smitte eller har andre beskjedar.
 • Instruksar
  Det vil koma informasjon om særlege reglar grunna koronasituasjonen. I tillegg må du gjera deg kjend med den vanlege medarbeidarinstruksen, vaktlister og anna informasjon du får.
 • Bruk t-skjorta
  Bruk t-skjorta du får utdelt når du er på jobb, ikkje når du har fri under festivalen.
 • Alkohol
  Det er ikkje tillate å nyta alkohol eller andre rusmiddel når du er på jobb for Vossa Jazz.
 • Sikkerheit
  Sikkerheit er eit felles ansvar. I år må alle kjenna til og fylgja ekstratiltaka for smittevern. Orientér deg også om brannsløkkingsutstyr og rømmingsvegar der du jobbar.
 • Omdømme
  Når du er på jobb/har på deg medarbeidar-t-skjorta vert du oppfatta som ein representant for Vossa Jazz. Me er glade for at du gjer ditt for at Vossa Jazz blir ei positiv oppleving for publikum, gjester, artistar og andre medarbeidarar.

Tal arbeidstimar og korleis arbeidet er organisert, avheng av kva jobb du har. I år kan det hende at tal arbeidstimar blir lågare enn til vanleg, fordi me må dele inn medarbeidarane i eigne arbeidslag. Vanlegvis antyder me 15 timars arbeid gjennom festivalen, men i år må ein sjå på dette som eit litt meir usikkert estimat.

Skildring av dei ulike jobbane:

Jazzvert
Ynskjer du å høyre litt musikk medan du er på jobb? Då er jazzvertjobben noko for deg! Som jazzvert vil du ta del i ei rekke viktige oppgåver som billettkontroll, vakthald inne i konsertlokala og ved naudutgangar, enkel opprigg og nedrigg av scener/lokale samt å svara publikum på spørsmål. Som jazzvert er du Vossa Jazz sitt andlet mot publikum og har eit stort ansvar for at publikum får god informasjon og gode vilkår for å høyre god musikk! Jazzvertane er hovudsakeleg fordelt på spelestadane Park Hotel Vossevangen, Gamlekinoen og Osasalen (på Ole Bull Akademiet) og vert delt inn i ulike vaktlag med kvar sin klubbsjef/arrangementsansvarleg.

Jazzvertane er den største enkeltgruppa av frivillige på festivalen og består av ei god blanding av yngre fyrstegongsfrivillige og meir erfarne jazztravarar. Me har det frykteleg kjekt, velkomen skal DU vera!

Jazzvertane får i år eit stort ansvar for å passe på at alle følgjer koronaretningslinjene samstundes som dei får ei god konsert- og festivaloppleving.

Artistvertskap
Som artistvert (AV) får du ansvaret for ein artist/ eit band under heile deira opphald på festivalen. Du skal sørge for at dei har det bra og har alt dei treng, og løyse eventuelle problem undervegs. Dette er ein jobb med ein del ansvar og mykje moro. Det hadde vore fint om du er over 18 og har førarkort.

Transport
Transporten har to stillingar: sjåfør og koordinator.

Sjåførar køyrer artistar til og frå Flesland. Du må så klart ha førarkort, og du må vere ein trygg og sikker sjåfør. Festivalen held både bilar og drivstoff. Dei fleste turane går med vanleg personbil, men det vert også nokre minibussturar for dei som har rett type førarkort.

Transportkoordinatorane  held styr på transportoppdraga, følgjer med på om flya til og frå Flesland er i rute og gjer endringar i planane når det er naudsynt. Jobben krev at du kan føte deg på ei datamaskin og ringe med ein telefon, men førarkort er ikkje naudsynt.

Dekor
Dekordepartementet er ansvarleg for den visuelle profilen til Vossa Jazz, og med det å skapa eit godt miljø rundt festivalen. I år må me også syte for at informasjon om korleis publikum skal bevege seg er tydeleg og lettfatteleg. Festivalen i 2021 vil ha nye køordningar og inn- og utsleppsområde og dette må publikum og alle andre få vite om.

Me byr på spanande og varierte oppgåver som å dekorere scener, billett- og festivalkontor, samt å lage og sette opp skilt, plakatar, vimplar og annan visuell og nyttig informasjon kring konsertane inne og ute. Bli med og set farge på Vossa Jazz!

Pressevertar
Festivalen skal dekkast av eit utal aviser, andre media og like mange journalistar. Me skal syta for at dei får god informasjon om arrangement og konsertar, at dei får oppdateringar fortløpande og at heimesidene til Vossa Jazz alltid inneheld rette opplysningar. Me treng folk som er fleksible, kreative, ikkje redde for datamaskiner, serviceinnstilte og skrivekunnige (nynorsk) – folk som vil at Vossa Jazz skal syna att i media!

Sjau
Sjau er festivalen sin lim, smurning og ryggrad. På ein gong. Som sjauar blir du del av ein lystig gjeng som kan ta i eit tak eller tre. Du treng ikkje vere 18. Du må kunne løfte ein gitar, men treng ikkje kunne løfte eit flygel på eigenhand.

 Andre departement
Normalt etter avtale, bruk kommentarfelt og søknadskategorien “Andre” for å søke på desse jobbane:
Badnajazz Catering Eldrejazz Yngdajazz Superjazz

Medan du ventar på neste festival kan du sjå film om og av dei gode medarbeidarane våre på Vossa Jazz, frå tidlegare festivalar:

Laga av Terje Nesthus:

Laga av Terje Nesthus:

Laga av Terje Nesthus:

Laga av Anders Flatlandsmo:

Laga av Dag Sandvik og Terje Nesthus:

Laga av Terje Nesthus:

Laga av Terje Nesthus: