Frivillig

Vossa Jazz er ein diger dugnad, der dei frivillige likevel får “betalt” for jobben med høve til å oppleva fantastisk musikk, masse moro, passe slit og nye vener på årets beste helg på Voss.

Søknadsskjema for jobb på Vossa Jazz 2021 finn du her frå 1. januar.

Grunna Covid-19 vil det truleg bli endringar i både oppgåver og goder for våre flotte medarbeidarar. Oppdatert informasjon kjem.

Dette får du som medarbeidar:

 • Medarbeidararmband
  Dette gjev deg tilgang til alle konsertane under festivalen når du har fri og det er ledig kapasitet. Det er 18 års aldersgrense på Park etter kl. 21.00.
 • T-skjorte
  Denne må du ha på deg når du er på jobb for festivalen.
 • Mat
  Tilbod om rabattert mat i Gamlekinoen
 • Forsikring
  Vossa Jazz har medarbeidarforsikring for alle frivillige, gjeld medan du er på jobb for festivalen.
 • Tilbod om overnatting
  På Voss Vandrarheim: 150 kr/natt for madrass på sovesal, inkl. sengetøy og frukost.
 • Medarbeidarfest
  Sundag kveld etter siste konsert er det fest for medarbeidarane. 18 års aldersgrense.
 • Attest
  På førespurnad kan du få ein arbeidsattest etter festivalen.
 • Mykje moro!

Dette må du som medarbeidar syte for:

 • Kontaktinfo
  Rett kontaktinfo, slik at vi lett kan nå deg ved behov.
 • Instruksar
  Gjer deg kjend med den generelle medarbeidarinstruksen du får tilsendt når du har fått jobb pluss vaktliste og arbeidsinstruks som du får hjå din næraste overordna.
 • Bruk t-skjorta
  Bruk t-skjorta du får ved akkreditering når du er på jobb, ikkje når du har fri under festivalen.
 • Alkohol
  Det er ikkje tillate å nyta alkohol eller andre rusmiddel når du er på jobb.
 • Sikkerheit
  Sikkerheit er eit felles ansvar. Orientér deg om brannsløkkingsutstyr og rømmingsvegar der du jobbar.
 • Omdømme
  Når du er på jobb/ går med medarbeidar-t-skjorta vert du oppfatta som ein representant for Vossa Jazz. Gjer ditt for at Vossa Jazz blir ei positiv oppleving for publikum, gjester, artistar og andre medarbeidarar.

Tal arbeidstimar og korleis arbeidet er organisert, avheng av kva jobb du har, men alle må jobbe minimum 15 timar i løpet av festivalen.

Skildring av dei ulike jobbane:

Jazzvert
Ynskjer du å høyre litt musikk medan du er på jobb? Då er jazzvertjobben noko for deg! Som jazzvert vil du ta del i ei rekke viktige oppgåver som billettkontroll, vakthald inne i konsertlokala og ved naudutgangar, enkel opprigg og nedrigg av scenar/lokale samt å svara publikum på spørsmål. Som jazzvert er du Vossa Jazz sitt andlet mot publikum og har eit stort ansvar for at publikum får god informasjon og gode vilkår for å høyre god musikk! Jazzvertane er hovudsakeleg fordelt på spelestadane Park Hotel Vossevangen, Gamlekinoen og Osasalen (på Ole Bull Akadmiet) og vert delt inn i ulike vaktlag med kvar sin klubbsjef/arrangementsansvarleg.

Dersom ein vil jobbe som vakt på enten Park, Gamlekinoen eller Osasalen/kyrkja søker ein som jazzvert og skriv i kommentarfeltet kvar ein ynskjer å jobbe. Har ein ingen preferansar på jobbstad, vel ein enkelt og greitt berre “jazzvert” og skriv ingenting meir om det.

Jazzvertane er den største enkeltgruppa av frivillige på festivalen og består av ei god blanding av yngre fyrstegongsfrivillige og meir erfarne jazztravarar. Me har det frykteleg kjekt, velkomen skal DU vera!

Akkrediteringskontoret
Som akkrediteringsmedarbeidar vil du jobbe med å ta imot artistar, gjester og andre medarbeidarar og utstyre dei med festivalband og anna naudsynt informasjon og adgangsteikn. Denne jobben kan vere hektisk til tider og ein må kunne halde hovudet kaldt når folk kjem med alle dei spørsmåla dei har når dei kjem til Voss.

Artistvertskap
Som artistvert får du ansvaret for ein artist/ eit band under heile deira opphald på festivalen. Du skal sørge for at dei har det bra og har alt dei treng, og løyse eventuelle problem undervegs. Det er ein jobb med ein del ansvar og mykje moro. Det hadde vore fint om du er over 18 og har førarkort.

Billettkontoret
Billettkontoret er ope frå torsdag til sundag og sel billettar og andre festivaleffektar som t.d. t-skjorter. Her må du kjenna programmet, mange spør om tips!

Dekor
Dekordepartementet er ansvarlege for den visuelle profilen til Vossa Jazz, og med det å skape eit godt miljø rundt festivalen. Vi byr på spanande og varierte oppgåver som å dekorere scener, billett- og festivalkontor, samt å lage og sette opp skilt, plakatar, vimplar og annan visuell og nyttig informasjon kring konsertane inne og ute. Bli med og set farge på Vossa Jazz!

Garderobe
Garderobemedarbeidarane tek imot publikum sitt ytterty og leverer det attende når det er på tide å gå heim. Du skjønar teikninga…? Denne jobben høver mellom anna for dei som enno ikkje har fylt 18.

Pressevertar
Festivalen skal dekkast av eit utal aviser, andre media og like mange journalistar. Me skal syta for at dei får god informasjon om arrangement og konsertar, at dei får oppdateringar fortløpande og at heimesidene til Vossa Jazz alltid inneheld rette opplysningar. Me treng folk som er fleksible, kreative, ikkje redde for datamaskiner, serviceinnstilte og skrivekunnige (nynorsk) – folk som vil at Vossa Jazz skal synast att i media!

Sjau
Sjau er festivalen sitt lim, smurning og ryggrad. På ein gong. Som sjauar blir du del av ein lystig gjeng som kan ta i eit tak eller tre. Du treng ikkje vere 18. Du må kunne løfte ein gitar, men treng ikkje kunne løfte eit flygel på eigenhand.

Transport
Transporten har to stillingar: sjåfør og koordinator.

Sjåførar køyrer artistar til og frå Flesland. Du må så klart ha førarkort, og du må vere ein trygg og sikker sjåfør. Festivalen held både bilar og drivstoff. Dei fleste turane går med vanleg personbil, men det vert også nokre minibussturar for dei som har rett type førarkort.

Transportkoordinatorane held styr på transportoppdraga, følgjer med på om flya til og frå Flesland er i rute og gjer endringar i planane når det er naudsynt. Jobben krev at du kan føte deg på ei datamaskin og ringe med ein telefon, men førarkort er ikkje naudsynt.

 Andre departement
Normalt etter avtale, bruk kommentarfelt og søknadskategorien “Andre” for å søke på desse jobbane:
Badnajazz – Catering – Eldrejazz – Jijazz – Superjazz

Medan du ventar på neste festival kan du sjå film om og av dei gode medarbeidarane våre på Vossa Jazz, frå tidlegare festivalar:

Laga av Terje Nesthus:

Laga av Terje Nesthus:

Laga av Terje Nesthus:

Laga av Anders Flatlandsmo:

Laga av Dag Sandvik og Terje Nesthus:

Laga av Terje Nesthus:

Laga av Terje Nesthus: