Merkelappar: janne robertson

Jazzoo

Jazzoo

Bakom namnet Jazzoo hoppar det fram fem svenskar som kallar seg Oddjob.