Merkelappar: daniel karlsson

Jazzoo

Jazzoo

Bakom namnet Jazzoo hoppar det fram fem svenskar som kallar seg Oddjob.